<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
Ghandi Citaten

Zonsondergang

Algemene Informatie

De site met wijsheden van de groten der aarde.

Citaten zijn altijd vertaald in het Nederlands, waarbij getracht is de essentie van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Er zijn pagina's met allerlei verzamelde wijsheden, of die van een bepaald persoon zoals b.v. van Boeddha of Gandhi. Ook zijn er pagina's op onderwerp met uiteenlopende onderwerpen als liefde en management en de dood.

Tevens vind je op deze site informatie over speciale onderwerpen zoals filosofie, esoterie, reincarnatie en Bijna Dood Ervaringen (BDE). Verder zijn er Boekbesprekingen betreffende deze onderwerpen.

Lees ook eens een mooi verhaal zoals beschreven in Speciaal/levensles het zal je verrijken!

Nieuw:

Boekbespreking van "Daarna" door DR Bruce Greyson. Wat nabij-de-doodervaringen onthullen over het leven en ons bewustzijn.

 

Mooie levensles? lees dan eens;

Verhaal "een echte indiaan" in levensles

Meer weten over het Boeddhisme? lees dan

Goede vraag goed antwoord.

Wil je eens over het leven van de opmerkelijke advocaat Mahatma Gandhi lezen die miljoenen mensen inspireerde om op vreedzame wijze een ommekeer in koloniaal india te bewerkstelligen, klik dan op zijn naam.

Mahatma Gandhi was ook de man die opdracht gaf een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de reïncarnatie van Shanti Devi. Het staat hierdoor bekend als het best gedocumenteerde verhaal over reïncarnatie. Wil je mijn recentie van dit boek geschreven door Sture Lonnerstad lezen, klik dan eens naar dit boek over Shanti Devi.

Gandhi in Mumbai op www.wijsheden.com

Ghandhi stelde dat ahimsa, wat vertaald kan worden met geweldloosheid of het vermijden van verwondingen voor elk voelend wezen, de kracht der waarheid is. Het spreekt boekdelen, daagt uit, prikkelt het bewustzijn en beschaamt hen die machtig en corrupt zijn.

 

 

De kamer van Gandhi in Mumbai

Hierboven zie je de inrichting van de kamer waar Gandhi woonde tijdens zijn verblijf in Mumbai. Wat opvalt is de sobere inrichting. In de boeken kast staan de drie boeken welke Gandhi overal mee naar toe nam. De Gita, Bijbel en Koran. Ook staat er het spinnewiel. Met iedere draad welke hij er oplegde voelde hij zich dichter bij de armen. Verder is er een schrijftafeltje, een paar slippers en een matje om op te slapen.

Satyagraha = “vasthouden aan de waarheid” of zielskracht. Satya Sanskriet voor de waarheid. De diepste waarheid van het bestaan: dat alles Een is. Sat = “dat wat is‟ De waarheid is datgene wat nooit veranderd. Niet gebonden aan tijd, plaats of omstandigheden.

Zonder onze medewerking kan onrecht niet voortbestaan.

Zolang een volk onrecht en uitbuiting accepteert, blijven zowel onderdrukker als onderdrukten verstrikt in onrecht.

Kies uw doel ( uitdaging) , onbaatzuchtig, zonder enige gedachten aan persoonlijke genoegensof persoonlijk gewin, en gebruik onbaatzuchtige middelen om uw doel te bereiken.. Gebruik liefde en eerbied als middel, met hart en ziel, voor het welzijn van uw mede mens of dier,. Elke nederlaag of tegenslag zal u dichter bij uw diepst innerlijke kracht brengen.

Geweld kan nooit een einde maken aan geweld. Als we in de gedachten, woorden en daden trouw kunnen blijven aan volledige geweldloosheid, is de vrijheid van India verzekerd. Meedogende Boeddha: wanneer de ene mens de andere haat, is de hater degene die ziek wordt, fysiek, emotioneel, spiritueel. Wanneer hij liefheeft, is hij het die heel wordt gemaakt. Haat doodt. Liefde heelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gandhi Citaten

Langere teksten van Mahatma Gandhi op Onderwerp!

Onderwerpen:

1 Fouten

2 Democratie en de mens

3 Zeven Sociale zonden

4 Verlangen

5 Vertrouwen

6 De innerlijke stem

7 Lot

8 Dood

 

Fouten:

 

Het bekennen van een fout is als een bezem die vuil wegveegt van de grond en het oppervlak schoner achterlaat dan daarvoor.

 

Een eerlijke bekentenis gecombineerd met de belofte om deze zonde nooit meer te begaan, gegeven aan iemand die het recht heeft deze te ontvangen, is de puurste vorm van berouw.

 

Een mens die gebroken heeft met zijn verleden voelt zich een ander mens. Hij voelt zich niet beschaamd om zijn fouten te bekennen om de eenvoudige reden dat deze hem in het geheel niet raken.

 

Voor God is de zondaar gelijk aan de heilige. Beide worden op een gelijke manier beoordeeld en hebben een zelfde mogelijkheid om of voorwaarts of terug te gaan. Beide zijn kinderen van zijn schepping.

 

Een heilige die zichzelf superieur vindt ten opzichte van de zondaar verbeurt zijn heiligheid en wordt slechter.

 

 

 

Democratie en de mens

 

Een geboren democraat is een geboren disciplinair. Democratie is normaal voor hem die gewend is gehoorzaamheid voor wetten op te brengen, of deze nu door mensen of door God zijn gemaakt. Bovendien moet een democraat volkomen onzelfzuchtig zijn. Hij moet denken en dromen niet in termen van zelf of partij, maar alleen vanuit democratie.

 

Onder democratie wordt individuele vrijheid van mening en actie angstvallig bewaakt.

 

We moeten het recht op vrije meningsuiting en vrije actie ook uitbreiden naar anderen. Wanneer de regel van de meerderheid dwangmatig wordt is deze even onacceptabel als die van een bureaucratische minderheid. We moeten geduldig proberen om de mening van de meerderheid bij te stellen naar onze mening door zachte overreding en argumenten

 

 

 

Zeven Sociale zonden:

 

- Politiek zonder principes

- Rijkdom zonder werk

- Plezier zonder geweten

- Kennis zonder karakter

- Commercie zonder moraal

- Wetenschap zonder menselijkheid

- Aanbidding zonder opoffering

 

Mahatma Gandhi

 

 

 

Verlangen:

 

Menselijk geluk ligt in tevredenheid. Hij die niet tevreden is, hoe veel hij ook bezit, wordt een slaaf van zijn verlangens. En echt er is geen grotere slavernij dan dat van eigen verlangens. Alle wijzen hebben het geschreeuwd van de toppen der daken dat de mens zowel zijn eigen grootste vijand als zijn beste vriend kan zijn. Om vrij te zijn of slaaf hebben we in eigen hand. En wat waar is voor het individu is waar voor de gemeenschap.

 

 

 

Vertrouwen:

 

Het is waar dat men mij mij vaak in de steek heeft gelaten. Velen hebben mij bedrogen en velen wilde iets van me. Maar ik heb geen berouw dat ik me met hun heb ingelaten. Want ik weet hoe ik niet kan samen werken zoals ik weet hoe samen te werken. De meest praktische en waardige manier om in de wereld te leven is om mensen op hun woord te vertrouwen, als je geen duidelijke reden hebt om dat niet te doen.

 

Ik geloof in vertrouwen. Vertrouwen verwekt vertrouwen. Wantrouwen geeft een verkeerde lucht af en stinkt. Hij die vertrouwd, heef in de wereld nog nooit verloren.

 

De schending van een belofte raakt me diep, speciaal wanneer ik op enegerlei wijze verbonden ben met de gene die de belofte heeft gedaan. En al kost het me mijn leven, welke op mijn zeventigste toch geen verzekeringswaarde meer heeft, dan zou ik het zeker geven om een plechtige en gewijde belofte zeker te stellen.

 

 

De innerlijke stem:

 

Er zijn momenten in ons leven waarop we over bepaalde zaken geen bewijs van buiten nodig hebben. Een kleine stem in ons zegt je bent op het juiste pad, ga niet naar links of rechts maar blijf op het rechte en smalle pad.

 

Er zijn momenten in het leven dat je moet handelen al hoewel je je beste vrienden niet bij je hebt. Je innerlijke stem moet je dan altijd leiden als er een conflict in je plichten is.

 

Er een onophoudelijk inspanning van gemaakt hebbende om zelfreininging te bewerkstelligen, heb ik een kleine kunde ontwikkeld om correct en duidelijk naar de stille kleine stem in me te luisteren.

 

Ik zal mijn bruikbaarheid verliezen op het moment dat ik mijn innerlijke stem verstik.

 

Boetedoeningen zijn voor mij geen automatische handelingen. Zij zijn gehoorzaamheid aan de innerlijke stem.

 

 

Lot:

 

Ik weet niet of tijd, plaats en manier van dood zijn voorbestemd. Wat ik wel weet is dat er geen sprietje gras beweegt zonder zijn wil. Ook dit weet ik wazig. Wat vandaag wazig is is morgen duidelijk, of de dag na biddend wachten.

 

De mens wordt verondersteld de maker van zijn eigen lot te zijn. Dit is gedeeltelijk waar. Hij kan zijn lot zo ver bepalen als de grote kracht toestaat welke al onze intenties overschrijft, al onze plannen overschrijft en zijn eigen plan ten uitvoer brengt.

 

 

 

 

De juiste weg

 

Dood:

 

Gedurende vele jaren heb ik intellectuele instemming toegekend aan het idee dat de dood alleen een grote verandering in het leven is en niets meer. Het dient verwelkomt te worden als het zich aandient. Ik heb bewust een uiterste inspanning gedaan om uit mijn hart alle angst te bannen inclusief de angst voor de dood.

 

Nog steeds herinner ik me de momenten in mijn leven dat ik me verheugde bij de gedachte dat de dood dichtebij kwam, zoals iemand zich kan verheugen bij het vooruitzicht op een ontmoeting met een vriend welke hij lang niet heeft gezien. De mens blijft vaak zwak niettegenstaande de inspanning om sterk te zijn, en kennis welke stopt bij het hoofd en niet doordringt in het hart heeft weinig nut op de kritische momenten in ons leven.

 

Daarbij dient opgemerkt, dat de sterke van de geest meestal verdampt als een mens hulp van buitenaf krijgt en aanneemt. Een satyagrahi moet altijd op zulke verleidingen bedacht zijn.

 

Het is voor mij zo duidelijk als daglicht dat leven en dood twee fasen zijn van het zelfde ding, als twee kanten van een munt. In feite tegenspoed en dood lijken mij op dit moment een fase die veel rijker is dan geluk of leven. Wat is het leven waard zonder tests en tegenspoed welke het zout van het leven zijn?

 

 

Alle uitspraken zijn van Mahatma Gandhi en door mij vertaald uit een Engelse versie!

Boek: MAHATMA. A Golden Treasury of Wisdom - Thoughts & Glimpses of life.

 

 

Lees meer over het Leven van Mahatma Gandhi "Mijn leven is mijn bericht"

 

Voor kortere citaten ga naar Ghandi citaten 1 of Ghandi citaten 2

 

Lees ook de Wijsheden van Lao Tse

6